Algemene voorwaarden voor de shops

Door het invullen van het formulier op Flavourites.nl geef je automatisch aan dat je het eens bent met deze algemene voorwaarden voor de webshop en de privacy statement van Flavourites.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jouw webshop of experience en Flavourites. 

Vermelding
Indien je met je webshop of experience bij Flavourites vermeld wil staan, dien je je via de site van Flavourites bij Flavourites aan te melden. Door de aanmelding heb je je akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden, die je op de site hebt ingekeken en voor akkoord hebt aangevinkt. Flavourites bepaalt of jouw webshop in aanmerking komt voor een vermelding in haar overzicht. Zodra jouw shop online wordt gezet, kun je deze terug vinden onder de passende categorie(en). De weergave van de shops wisselt dagelijks, zo kun je dus de ene dag bovenaan staan en de volgende dag onderaan. Het bronze membership is heel basic en kost € 10,- per maand. Voor de standaard silververmelding op Flavourites betaal je € 17,50 per maand. Dit bedrag wordt vanaf het moment dat jouw shop online wordt gezet vooruit gefactureerd voor een heel jaar. Als nieuw aangemelde webshop krijg je van Flavourites een bericht van de nieuwe webshops die door Flavourites online zijn gesteld. Bij onjuistheden in de vermelding kun je met Flavourites contact opnemen via info@flavourites.nl, waarna Flavourites de vermelding zal aanpassen. Flavourites behoudt zich het recht voor jouw webshop in te delen in de hoofdrubriek en aansluitende subrubrieken waarvan Flavourites vindt dat jouw webshop thuis hoort. Ben je het niet eens met deze keuze, dan mag je hiervoor suggesties doen. Ook kun je verzoeken om een goldmember abonnement. Jouw shop staat dan bovenaan in de betreffende categorie. Een goldmemberabonnement kun je afsluiten voor € 30,- per per maand. Naast het bovenaan staan in jouw gekozen categorie ontvang je tevens 20% korting op de tarieven om in the spotlights te staan. De plekken voor goldmembers zijn gelimiteerd; het kan gebeuren dat er een wachtlijst is. Het platinum membership is zeer exclusief en kost € 45,- per maand. Je hebt dan recht op een plek bovenaan (bij de eerste zes vermeldingen) in jouw categorie naar keuze.

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Tenzij anders met je overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Flavourites. Wanneer dit recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Flavourites daartoe bevoegd. Tenzij anders met je overeengekomen, blijven de in het kader van de plaatsing van  jouw webshop op de site van Flavourites, door Flavourites  gemaakte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Flavourites, ongeacht of deze aan jouw webshop of aan derden ter hand zijn gesteld. Je vrijwaart Flavourites voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de jou verstrekte gegevens. Flavourites heeft geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Aansprakelijkheid
Flavourites is niet aansprakelijk voor:

fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door jou verstrekt is.
misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
fouten of tekortkomingen van door of namens  Flavourites ingeschakelde derden.
gegevens vermeld op jouw site
Flavourites is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Flavourites aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover jij kunt aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van Flavourites voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
Opschorting en ontbinding 
Flavourites is bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Flavourites kan worden gevergd. Indien Flavourites de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien Flavourites tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zouden kunnen ontstaan. Indien je je verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Flavourites gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Jij bent dan uit hoofde van deze tekortkoming, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht. Indien je een geplaatste melding geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan jou in rekening gebracht worden.

Betaling 
Flavourites factureert je voor de contributie voor de basisvermelding een jaar vooruit zodra je online wordt geplaatst. De basisvermelding van de webshop geldt voor de duur van één jaar. Er is geen sprake van stilzwijgende verlenging. Na dit jaar vraagt Flavourites of je wederom een jaar lid wilt blijven. Voor het verstrijken van dit jaar, kun je aangegeven of je wilt opzeggen of wederom een basisvermelding voor een nieuwe periode van één jaar wenst aan te gaan. Wanneer Flavourites geen reactie ontvangt na een mail hierover en een re,inder, wordt jouw contributie met een jaar verlengd. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Flavourites nog geen (volledige) betaling is ontvangen, ben je in verzuim en ben je een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Je bent dan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente. Bij uitblijven van tijdige betaling zal Flavourites de basisvermelding, gelinkt aan jouw webshop, verwijderen. Je bent niet gerechtigd betaling van facturen van reeds geplaatste vermeldingen op te schorten. Indien je ondanks aanmaningen niet tot betaling overgaat, wordt je webshop offline geplaatst en draagt Flavourites de zaak over aan haar incasso gemachtigde. Alle door Flavourites gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van jou. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag. Ben je geen lid meer van Flavourites, dan worden jouw gegevens na een jaar automatisch verwijderd.

Overmacht 
Flavourites is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten aanzien van jou indien Flavourites daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Flavourites geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor  Flavourites niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van  Flavourites of van derden daaronder begrepen. Flavourites kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Flavourites en jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel Flavourites ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is  Flavourites gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Overige bepalingen
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. Op de overeenkomst tussen jou en Flavourites  is het Nederlands recht van toepassing. De rechter die bevoegd is tot het kennisnemen van geschillen tussen jou en Flavourites  is de rechter in het arrondissement waar  Flavourites is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Flavourites.

 

© Flavourites september 2022
Kamer van Koophandel te Utrecht 57.21.40.85